YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 174 üncü maddesi ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı fıkranın (d) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) Başkanlık: Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığını”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 5 inci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 10 uncu maddesi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (b) ve (ç) bentleri, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (f) ve (ğ) bentleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesi, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesi ve 18 inci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri “Başkanlık” olarak, 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Başkanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here